2019: LEGO Rebuild The World with Simone Biles

The LEGO Group See all

2019: LEGO Rebuild The World with Simone Biles

The LEGO Group joins cultural creators Mark Ronson, Simone Biles and Tomo Koizumi to showcase their creative sides and ‘Rebuild the World’